E-40 – White Girl

Heroiinista lauletaan tässä valkoisen naisen muodossa…

”gimme 1 girl, i mean 1 gram
I’ll teach u how to give a white girl a sun tan
put it in that pot, till it get dat hot, then
start tha Sir-Mix-Alot (ight)”